Caliu Campanya contra les patents de programari


Informe sobre les patents de programari

Adreçat a l'Administració (estatal, autonòmica, local) i a les oficines de patents.

Caliu, associació d'usuaris i usuàries de GNU/Linux en llengua catalana, vol mostrar la seva preocupació per la situació actual de les patents a Europa i per l'empitjorament que suposaria la directiva COM(2002)92 [3] proposada per la Comissió Europea. Com a usuaris de programari lliure no podem consentir que s'il·legalitzi la nostra infraestructura informàtica, es margini la nostra comunitat i es posin trabes al progrés de la informàtica.

Introducció

Les lleis de tots els estats membres de la UE i el Conveni Europeu de Patents [2], vigents en tots ells, diuen que el programari no és patentable a Europa, a diferència dels Estats Units d'Amèrica. Tanmateix, l'Oficina Europea de Patents (OEP) ha atorgat nombroses patents equivalents a patents classificades com a patents de programari a EUA [1] i que monopolitzen pràctiques informàtiques.

Davant d'aquesta contradicció entre la llei i la pràctica, resulta dubtosa la validesa legal de les 30.000 patents de programari que s'estimen concedides per l'OEP (majoritàriament a corporacions d'EUA i el Japó) quan arriben a un judici. La directiva intenta esvair aquesta incertesa i evitar la divergència entre la llei i el comportament de l'OEP. Però ho fa legalitzant l'actuació de l'OEP, en lloc de desautoritzar-la. De les dues opcions, tria la més perjudicial per a l'interès públic.

S'ha especulat amb diferents raons per les quals l'OEP i la Comissió s'allunyen de l'interés públic: el corporativisme de l'OEP (que ha de justificar les denegacions i no les concesions i en canvi cobra molt més per les concessions) [4], les pressions de multinacionals estrangeres [5], els interessos dels intermediaris, la manca de control democràtic a l'OEP [7], la simple ignorància o els problemes estructurals i la mandra per arreglar la situació d'arrel [6].

Però cap d'aquestes raons justifica la directiva que ha presentat la Comissió, de la que podem criticar-ne la forma i el contingut.

Avaluació de la directiva

Critica a la forma i el contingut de la directiva que ha presentat la Comissió:

Així doncs, qualsevol ús d'ordinadors podria, amb una mica de traça per part de l'agent de propietat industrial, ser monopolitzable (de fet ja hi ha un manual [11] sobre com franquejar els formalismes i patentar programari actualment a Europa). Aquestes patents causarien greus perjudicis per a la societat de la informació, la competitivitat d'Europa i el progrés del coneixement en el nostre camp, com ja ha estat sobradament explicat en altres llocs [12]. En resum, partiríem del següent:

El programari lliure és incompatible amb les patents de programari, perquè no controla el número de còpies distribuïdes, és més fàcil de buscar-hi violacions de patents, es construeix descentralitzadament i combinatòria i és més difícil establir les responsabilitats i avaluar els riscos legals de les moltes contribucions. El GNU/Linux, que és programari lliure, desapareixeria o quedaria marginalitzat si s'aprovessin les patents de programari, i com a associació d'usuaris/es de GNU/Linux ens hi hem d'oposar, encara que el programari lliure no sigui ni molt menys l'única víctima. La resta de programari, tot el mercat de la informàtica, també entraria en un camp de mines legal on el progrés tècnic es veuria substituït pels litigis, i la creativitat pels monopolis.

Conclusions

Per tot l'exposat, reivindiquem un seguit de mesures [10] per mantenir la legislació vigent i reconduir el sistema de patents cap al respecte a la legislació, bo i recuperant un marc propici per a la recerca i el desenvolupament de programari i el progrés en informàtica. Pel que fa a la directiva proposada, s'hauria d'esmenar la totalitat segons la proposta de la FFII [14] o, en el seu defecte, rebutjar-la.

Caldria que el Ministeri de Ciència i Tecnologia donés instruccions clares als representants espanyols a les reunions del grup de treball del Consell de ministres (del 14 de novembre i anteriors) per presentar aquest text alternatiu [14] i comprovés que els representants les segueixin fidelment. També convindria que els eurodiputats escoltessin els nombrosos experts en informàtica i economia que són crítics amb les patents de programari i presentessin també a les comisions JURI, ITRE i CULT del Parlament Europeu el text alternatiu.

L'Administració hauria d'estudïar la documentació a què fem referència més avall, per entendre bé el problema, i evitar que s'aprovi cap directiva poc clara o que presenti dubtes en l'aplicació o en la justificació.

Referències

[1] Exemples de patents de programari concedides per l'Oficina Europea de Patents
http://swpat.ffii.org/patents/samples/

[2] Art 52 del Conveni europeu de patents
http://www.european-patent-office.org/legal/epc/e/ar52.html

[3] Anàlisi detallada de la directiva de patentabilitat de programari
http://swpat.ffii.org/vreji/papri/eubsa-swpat0202/

[4] Opinió de Philippe Aigrain, Head of Sector "Software Technologies" in the unit "Technologies and Engineering for Software, Systems and Services" of the European Commission Information Society Technologies R&D Programme.
http://cip.umd.edu/Aigrain.htm

[5] Anàlisi de la posició d'algunes companyies
http://swpat.ffii.org/players/ibm/index.en.html
http://swpat.ffii.org/players/microsoft/index.en.html

[6] Problemes estructurals a l'Oficina Europea de Patents
http://swpat.ffii.org/players/epo/index.en.html

[7] El sindicat de treballadors de l'OEP denuncia falta de garanties democràtiques
http://patents.caliu.info/usoeb.html

[8] Observacions sobre la directiva i els comunicats de la Comissió
http://swpat.ffii.org/papers/eubsa-swpat0202/faq/index.en.html

[9] Explicació del criteri de tecnicitat
http://swpat.ffii.org/analysis/invention/

[10] Reivindicacions
http://swpat.ffii.org/papers/eubsa-swpat0202/demands/

[11] Patenting Software Under the European Patent Convention Keith Beresford Sweet & Maxwell; ISBN: 0752006339
http://www.smlawpub.co.uk/products/cat/mydetails.cfm?title=5414&detail=5414

[12] Arguments contra les patents de programari
http://patents.caliu.info

FFII. Grup de Treball de Patents de Programari de la Förderverein für eine Freie Informationelle Infrastrukture eV.
http://swpat.ffii.org/

AFUL. l'Association Francophone des Utilisateurs de Linux et des logiciels libres.
http://www.aful.org

Proinnova. Grupo de trabajo de Hispalinux en favor de la libertad de innovación.
http://proinnova.hispalinux.es

http://www.freepatents.org

http://www.pro-innovation.org (per Jean-Paul Smets-Solanes)

http://petition.eurolinux.org EuroLinux Alliance for a Free Information Infrastructure (Aliança Eurolinux per a una infraestructura informacional lliure).

http://www.researchoninnovation.org Research on Innovation

http://petition.eurolinux.org

http://lenz.als.aoyama.ac.jp/Stellungnahmen/Sink_the_software_patent_propasal.htm

http://www.esr-pollmeier.de/swpat/

Bibliografia

http://swpat.ffii.org/vreji/prina/index.en.html
http://swpat.ffii.org/vreji/minra/sisku.en.html
http://swpat.ffii.org/vreji/papri/index.en.html

[13] Una patent no és un segell d'excel·lència tècnica. OEP.
http://www.european-patent-office.org/epo/facts_figures/facts2000/e/5_e.htm

[14] Text alternatiu per a la directiva.
http://swpat.ffii.org/papers/eubsa-swpat0202/prop/index.en.html

[15] apunts sobre la fiscalitat de les patents
http://swpat.ffii.org/analysis/tax/index.en.html

Nota: permetem la reproducció i ús lliures d'aquest missatge.


Per a més informació, tramesa de documentació, o per a establir qualsevol reunió sobre temes de programari lliure i de la patentabilitat del programari en particular:

CALIU
seu social:
Passeig de Fabra i Puig, 376, 2-2
08031 Barcelona
Inscrita en el registre oficial d'associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 25400.

$Id: admin.html,v 1.4 2004/05/28 09:29:34 xdrudis Exp $