anterior

Art 52 del CEP

següent

Article 52: Invencions Patentables.

  1. Les patents europees hauran de ser concedides a totes les invencions, sempre i quan aquestes siguin noves, impliquin un avenç d'inventiva i siguin susceptibles d'aplicació industrial.
  2. En particular el següent no poden ser reconegudes com a invencions dins del significat del paragraf 1:
  3. Les directrius del paragraf 2 han d'excloure la patentabilitat de les matèries o activitats referides en la directriu nomes en la mesura en què una sol·licitud de patent europea o patent europea es rel·laciona amb aquesta matèria o activitat com a tal.
  4. Els metodes pel tractament del cos huma o animal per cirurgia o teràpia i els mètodes diagnòstics practicats al cos humà o animal no podràn esser considerats com a invencions que siguin susceptibles d'aplicació industrial, en el sentit del paragraf 1. Aquesta directriu no pot esser aplicada ni a productes ni a substàncies o compostos per a usar en cap d'aquests mètodes.

CaliuCampanya contra les patents de programari

art52.html,v 1.6 2004/05/28 09:29:47 xdrudis Exp